Orbisan Polskie Biuro Podróży Tarnobrzeg

Wizy

paszport

Oferujemy pośrednictwo przy wypełnianiu wniosków wizowy do USA i na życzenie klienta umawiamy na spotkanie z Konsulem.
Poniżej informator jak ubiegać się o wizę  (stan na 01.10.2015)

Wizy do USA - pośrednictwo 

 KROK 1zrobienie zdjęcia 

Zdjęcie jest ważną częścią podania wizowego.  O przyjęciu zdjęcia zawsze decyduje pracownik ambasady lub konsulatu w miejscu ubiegania się o wizę.


Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:

 • być aktualne, czyli zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • kolorowe
 • tło– białe lub inne jasne, jednolite
 • twarz na zdjęciu musi mierzyć około 3 cm od czubka głowy do podbródka
 • wzrok i twarz musza być skierowane prosto w obiektyw aparatu
 • uszy widoczne
 • nie można fotografować się w ciemnych okularach
 • nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach
 • cala twarz musi być widoczna

Wymagania techniczne zdjęć cyfrowych:

·         zdjęcie musi być w formacie JPEG (rozszerzenie pliku – jpg)

·         minimalny rozmiar zdjęcia to 600 pikseli (szerokość) – 600 pikseli (wysokość)

·         maksymalny rozmiar zdjęcia to 1200 pikseli (szerokość) – 1200 pikseli (wysokość) oraz

·         maksymalny  rozmiar pliku 240 KB

Nie można przejść do kolejnych części podania wizowego bez próby załączenia zdjęcia cyfrowego. Gdyby system nie przyjął zdjęcia, należy przynieść na rozmowę z konsulem wydrukowane zdjęcie (wymiary 5 cm x 5 cm), które spełnia w/w wymogi. Przedstawienie zdjęcia, które nie spełnia tych wymogów może spowodować opóźnienie w procesie wizowym.
Więcej informacji na temat zdjęć można uzyska na stronie internetowej Departamentu Stanu.
 

KROK 2: wypełnienie podania wizowego DS-160 

Osoby ubiegające się o wizy w różnych krajach świata, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, wypełniają to samo podanie DS-160.  Podanie ma zawierać informacje od osób z wielu krajów i środowisk (społecznych, zawodowych).

Ważne instrukcje do formularza DS-160:

 1. Przed rozpoczęciem wypełniania podania o wizę należy przygotować wszystkie dane dotyczące zamierzonego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych: paszport, informacje o wcześniejszych podróżach, składanych podaniach wizowych oraz planach związanych z podróżą.
 2. Opcja wyboru języka znajduje się w prawym górnym rogu podania – „Select Tooltip Language”. Tłumaczenie tekstu ukaże się w wybranej wersji językowej po najechaniu kursorem na pytanie.
 3. Po wskazaniu miasta, w którym będzie złożone podanie o wizę (Warszawa lub Kraków) należy kliknąć „Start a New Application”/”Rozpocznij wypełnianie nowego podania”.
 4. Należy zanotować identyfikator podania (Application ID), oraz odpowiedź na pytanie zabezpieczające, które służy potwierdzeniu tożsamości. Do niewysłanego podania będzie można powrócić w ciągu 30 dni.
 5. Z zakładki „Purpose of Travel to the United States”/”Cel podroży do USA” należy wybrać właściwą kategorię wizową. Zapoznanie się z kategoriami wizowymi pomoże ustalić kategorię wizową odpowiednią, dla Państwa podroży. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną wizę (na przykład B1/B2 oraz I), należy wypełnić i wysłać dwa elektroniczne podania o wizę DS-160. Oznacza to, że na spotkanie z konsulem należy przynieść dwa wydruki potwierdzające złożenie podania z dwoma różnymi numerami identyfikacyjnym.
 6. Załączenie zdjęcia cyfrowego. Zdjęcie można zrobić samemu. System powiadomi, czy spełnia ono wymagania. Nie jest możliwe przejście do kolejnych części podania, jeżeli Pan/i nie wykonał/a próby załączenia zdjęcia.
 7. Przed wysłaniem podania konieczne jest sprawdzenie poprawności i dokładności wszystkich informacji. Po wysłaniu podania nie będzie możliwe dokonanie żadnych zmian.
 • Należy upewnić się, że dane personalne takie jak nazwisko, imię/imiona, płeć, data i miejsce urodzenia, narodowość, wszystkie używane kiedykolwiek nazwiska (na przykład nazwisko panieńskie) oraz imię i nazwisko w alfabecie języka ojczystego są poprawne. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych konieczne będzie poprawienie podania DS-160 i powtórne przesłanie go przed rozmową z konsulem.
 • Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Należy więc upewnić się, że wszelkie informacje zamieszczone w podaniu wizowym, zgodnie z Państwa najlepszą wiedza, są prawdziwe i rzetelne.
 • Niewysłane podanie pozostaje w systemie przez 30 dni. Należy je zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych, jeśli zamierzają Państwo powrócić do jego wypełniania po tym okresie.

8. Komunikaty o błędzie na stronie: Niektóre błędy są rezultatem użycia szczególnych znaków i formatowaniem związanym z ustawieniami Państwa komputera. W pytaniach o dochody oraz daty należy posługiwać się wyłącznie cyframi (bez znaków interpunkcji.

9.  Kliknięcie na „Sign and Submit Application”/”Podpisz i wyślij podanie” oznacza złożenie elektronicznego podpisu na podaniu.

10.  Po wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzającą złożenie podania zawierającą dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania (Application ID). Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania za pośrednictwem infolinii. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem.

Elektroniczne Podanie o Wizę on-line DS-160

KROK 3: sprawdzenie czy rozmowa z konsulem jest konieczna

Mogą Państwo kwalifikować się do ubiegania o wizę bez konieczności zgłoszenia się na rozmowę z konsulem.  Prosimy o uważne przeczytanie następujących instrukcji.

Kategoria 1:

Osoby ubiegające się o wizę w jednej z wyżej wymienionych kategorii mogą złożyć dokumenty dotyczące ich podania wizowego w okienku informacyjnym Ambasady USA w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 11:00 oraz 14:00 - 15:00 lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie między 8:30 a 12:00.

Kategoria 2:

Niektóre osoby mogą być zwolnione z wymogu odbycia rozmowy z konsulem.  Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie warunki należy spełnić i postępowanie wg. instrukcji.

 • Podróżni w wieku od 80 lat, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymali odmowy wydania wizy
 • Niektóre dzieci w wieku poniżej 14 lat, których rodzice posiadają ważne wizy tej samej kategorii (aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę Wnioski dla Dzieci),
 • Osoby ubiegające się o wizę, których dane osobowe nie uległy zmianie i które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
 1. Uzyskali wizę po 10 grudnia 2007 r. i poddani zostali procedurze skanowania odcisków palców.
 2. Osoby ubiegające się o wizy J lub F, które kontynuują ten sam program studiów lub kurs nauki i są sponsorowane przez tę samą organizację lub uczęszczają do tej samej szkoły
 3. Ubiegają się o wizę w tej samej kategorii jak poprzednia wiza, chyba że:
 • ostatnia wiza B1/B2 została wystawiona na okres krótszy niż dziesięć lat,
 • ubiegają się o wizy J lub H i poprzednio nie otrzymali bezpośrednio od pracownika konsularnego broszury Williama Wilberforce’a (dotyczącej praw pracowniczych oraz handlu ludźmi),
 • ubiegają się wizę J-1 dla uczestników programu „Praca i Podróże” (Summer Work and Travel),
 • ubiegają się o wizę A-3, G5 lub NATO-7 (za każdym razem, gdy ubiegają się o wizę, muszą odbyć rozmowę z urzędnikiem konsularnym).

     4.   Ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.
     5.   Ubiegają się o wizę w placówce konsularnej właściwej dla ich miejsca stałego zamieszkania lub placówce wyznaczonej dla obywateli danego kraju.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę uważa, ze w jej przypadku rozmowa z konsulem nie jest konieczna, musi zarejestrować się on-line w celu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Wymagane postępowanie:

 • Krok 1

Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie podania o wizę.

 • Krok 2

Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

 • Krok 3

Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej.  Aby zakwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na kwalifikujące pytania on-line lub zadzwonić pod numer infolinii.  Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne instrukcje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów.

Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • Numer paszportu
 • Numer potwierdzenia z Banku Pocztowego (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.

Dokumenty należy przesłać korzystając z usług kurierskich TNT

Proces wizowy może trwać do 7 dni roboczych.  Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

Ubieganie się o wizę nieimigracyjną

KROK 4: opłata wizowa

Ogólne informacje

W większości przypadków wszystkie osoby starające się o wizę, w tym dzieci, są zobowiązane wnieść bezzwrotną i nie podlegającą przeniesieniu na inną osobę opłatę wizową (MRV), bez względu na decyzję konsula. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju wizy.

Należy pamiętać, że opłata wizowa jest bezzwrotna. Osoby ubiegające się o wizy powinny upewnić się, że muszą wystąpić o nie. Osoby, które mają ważne wizy lub są z państw objętych umową o ruchu bezwizowym prawdopodobnie nie muszą ubiegać się o nie.

Osoby, które nie muszą wnosić opłaty wizowej:

 • Osoby ubiegające się o wizy A, G i NATO w celu odbycia oficjalnej podróży
 • Osoby starające się o wizy typu J w ramach udziału w niektórych programach sponsorowanych przez rząd amerykański


Niektóre osoby mogą nie potrzebować wizy, np.:

 • Osoby posiadające już ważną wizę, której rodzaj jest zgodny z celem podróży
 • Obywatele Kanady lub Bermudów (którzy nie ubiegają się o wizy A, E, G, K lub V)


W razie konieczności ubiegania się o wizę należy uregulować opłatę za rozpatrzenie wniosku postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przypominamy: Możliwość przekładania umówionej rozmowy jest ograniczona. Należy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę. Opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nie podlegają zwrotowi.

Formy płatności

Płatność gotówką w banku

Aby dokonać opłaty wizowej należy wejść na stronę http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ i wydrukować Bankowy druk opłaty wizowej. Kwit opłaty należy przynieść do dowolnej placówki Banku Pocztowego. Płacić można jedynie gotówką i w złotych polskich. Po otrzymaniu należnej kwoty bank wyda potwierdzenie opłaty. Należy zachować potwierdzenie, ponieważ jego numer jest niezbędny do wyznaczenia spotkania.

Wyznaczenie terminu spotkania

Niezależnie czy umówienie się na rozmowę następuje za pośrednictwem internetu czy infolinii, potrzebny będzie numer potwierdzenia opłaty.
Na rozmowę można się umówić kolejnego dnia roboczego po dokonaniu opłaty wizowej w oddziale Banku Pocztowego.

UWAGA: Należy dokonać właściwego wyboru kategorii wizy, która powinna odpowiadać celowi wyjazdu. Informacje wizowe można uzyskać poprzez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub infolinię pod numerem +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodniamerykańskiego.

Należy zachować numer potwierdzający wniesienie opłaty. Nie będzie możliwe odzyskanie zagubionego numeru i w takim przypadku konieczne będzie ponowne dokonanie opłaty wizowej.

Opłaty wniesione w nieprawidłowej kwocie (za wysokiej lub za niskiej) nie podlegają zwrotowi i może okazać się konieczne dokonanie kolejnej opłaty.

KROK 5: rejestracjaonline

Osoby ubiegające się o wizy muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ w celu zarejestrowania swojego podania i wyznaczenia daty spotkania.

Podczas rejestracji należy wybrać punkt odbioru TNT, aby odebrać w nim paszport z wizą po jej przyznaniu.

KROK 6: ustalenie terminu spotkania

Termin spotkania można wyznaczyć dopiero następnego roboczego dnia po wniesieniu opłaty. Aby ustalić datę rozmowy należy odwiedzić stronę http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub zadzwonić pod numer

+48 22 307 1361 (z Polski)
+1 (703) 988 7101 (z USA)

Przeciętny czas oczekiwania na rozmowę z konsulem wynosi dwa dni robocze (szczegółowe informacje na stronie Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu). Przed rozmową telefoniczną należy przygotować paszport i wydrukowaną stronę potwierdzającą złożenie podania DS-160. Osoby ubiegające się o wizę na podstawie petycji (H, L, O, P, Q, R)  powinny przygotować numer petycji, znajdujący  się na formularzu I-797 lub zatwierdzonym formularzu I-129.

W przypadku wyjazdu do USA w nagłych sytuacjach (sprawy zdrowotne lub śmierć członka rodziny), prosimy odwiedzić stronę Rozmowa w trybie pilnym.

KROK 7: przygotowanie wymaganych dokumentów  

·  Ważny paszport    

·  Ważne wizy amerykańskie

·  Inne dokumenty

Ważny paszport

Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.

Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami - starym z ważną wizą oraz nowym.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską i USA paszporty tych krajów będą honorowane obustronnie jeszcze przez sześć miesięcy od daty upływu ich ważności.

Jeżeli paszport z ważną wizą amerykańską został skradziony, osoba starająca się o nową wizę musi przedłożyć raport z policji.

W razie utraty paszportu z ważną wiza amerykańską należy postępować zgodnie z instrukcja znajdującą się w sekcji często zadawane pytania.

Uwaga: Zgodnie z polskim prawem, polskie paszporty tracą ważność po upływie 60 dni od prawnej zmiany nazwiska z powodu, na przykład małżeństwa, rozwodu lub innych osobistych okoliczności. Ambasada amerykańska nie może umieścić wizy w nieważnym paszporcie. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o wizę jest przedłożenie ważnego paszportu podczas rozmowy z konsulem.

Ważna wiza amerykańska

Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie ( w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.

W przypadku utraty paszportu z ważną wiza amerykańską należy postępować zgodnie z instrukcja znajdującą się w sekcji często zadawane pytania.

Inne dokumenty

Wniosek wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, by za ich pośrednictwem uzyskać wszelkie niezbędne informacje o osobie ubiegającej się o wizę. Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.

Informacje dotyczące dodatkowych dokumentów wymaganych przy staraniu się o wizę w zależności od jej rodzaju można znaleźć na stronie: Kategorie Wiz Nieimigracyjnych

Osoby, które kiedykolwiek przedłużyły pobyt w USA lub zmieniły status wizy (np. z wizy B1/B2 na wizę F-1) proszone są o przyniesienie wszystkich dokumentów z tym związanych.

Dokumenty sądowe i policyjne

Osoby, które kiedykolwiek były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić "zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna ona otrzymać „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli osoba była aresztowana poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium którego nastąpiło aresztowanie lub skazanie.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.

KROK 8: rozmowa z konsulem  

Rozmowy w sprawach wiz nieimigracyjnych odbywają się w sekcjach konsularnych:

 • Ambasady Amerykańskiej w Warszawie przy ul. Pięknej 12 (patrz mapa)
 • Amerykańskiego Konsulatu Generalnego w Krakowie przy ul. Stolarskiej 9 (patrz mapa)

Rozmowy wyznaczane są, co 30 minut w godzinach 7:30 – 11:00. Prosimy nie zgłaszać się wcześniej niż o ustalonej godzinie oraz przygotować się na co najmniej godzinny czas oczekiwania. Przed wejściem do budynku pracownicy konsulatu sprawdzą, czy posiadają Państwo wszystkie niezbędne dokumenty.

Należy zwrócić uwagę, że wszelkie inne osoby oferujące swoje usługi lub produkty osobom przed wejściem na teren konsulatu nie są w żaden sposób upoważnione ani związane z Ambasadą Amerykańską w Warszawie lub Konsulatem Generalnym w Krakowie.

Proces ubiegania się o wizę składa się z 3 etapów:

1. Kontrola bezpieczeństwa

Przed wejściem do Sekcji Konsularnej każda osoba musi przejść kontrolę bezpieczeństwa. Prosimy nie przynosić:

 • Żadnych urządzeń elektronicznych, w tym aparatów fotograficznych, kamer, laptopów,
 • Broni,
 • Płynów,
 • Bagaży takich jak: plecaki, walizki, paczki (jeżeli przyjeżdżają Państwo pociągiem, prosimy rozważyć pozostawienie bagaży w przechowalni na dworcu),
 • Telefony komórkowe należy pozostawić u pracowników ochrony na czas pobytu w budynku konsulatu. Z powodu ograniczonej  powierzchni sekcji konsularnej w Krakowie, interesanci nie mogą zostawiać telefonów oraz innych przedmiotów u pracowników ochrony. Taką usługę oferują za niewielką opłatą lokalne firmy niezwiązane z Konsulatem Generalnym.

Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wymogów bezpieczeństwa może spowodować opóźnienie spotkania w konsulacie. Będziemy wdzięczni za Państwa współpracę i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

2. Rejestracja osoby ubiegającej się o wizę oraz skanowanie odcisków palców.

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pracownik konsulatu skieruje Państwa do poczekalni Sekcji Wiz Nieimigracyjnych. W jednym z okienek rejestracyjnych urzędnik zeskanuje odciski 10 palców obydwu rąk oraz zarejestruje Państwa wniosek o wizę w systemie komputerowym. Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo numer, który wyświetli się nad okienkiem konsula przeprowadzającego rozmowę.

3. Rozmowa z konsulem

Podchodząc do okienka w konsulacie w Warszawie, konsulowi należy podać jedynie paszport i potwierdzenie wypełnienia wniosku DS-160. W konsulacie w Krakowie konsul będzie już miał Państwa dokumenty. Jeżeli niezbędne okażą się dodatkowe dokumenty, konsul sam poprosi o nie w trakcie rozmowy. Konsul zweryfikuje Państwa odciski palców prosząc o położenie konkretnego palca na skanerze.

Podczas rozmowy urzędnik konsularny musi ocenić, czy w świetle przepisów amerykańskiego prawa imigracyjnego cel podróży jest zgodny z rodzajem wizy, o jaką się Państwo starają. Na pytania konsula należy odpowiadać szczerze, gdyż Państwa wiarygodność jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wydaniu wizy. Konsul poinformuje, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania wizy.

Niektóre sprawy wizowe wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej i w takich przypadkach decyzja nie może być podjęta podczas rozmowy. Czas trwania takiej procedury różni się w zależności od indywidualnych okoliczności w danej sprawie. Pracownik konsulatu poinformuje Państwa o zakończeniu tego procesu.

KROK 9: odbiór paszportu z wizą

Jeżeli wiza została przyznana, paszport należy zostawić w konsulacie do momentu ukończenia procesu i wydrukowania wizy.

Paszporty z wizami dla osób z Białorusi mogą być wysłane do dowolnego punktu TNT w Polsce. Jeżeli Państwa sprawa jest pilna lub zależy Państwu na jak najszybszym otrzymaniu paszportu prosimy wybrać lokalizacje Warszawa (ul. Annopol 19) lub Kraków (ul. Rzemieślnicza 20 E) jako miejsce odbioru dokumentów. Paszport będzie dostępny po zakończeniu procesu wizowego i przekazaniu go do kuriera TNT, najwcześniej następnego dnia roboczego po godzinie 14.00.

Lista punktów odbioru dokumentów znajduje się tutaj.

Prosimy nie  pytać konsula o możliwość odebrania paszportu osobiście. Jedynie osoby podróżujące w nagłych przypadkach losowych jak choroba lub śmierć najbliższego członka rodziny (patrz: Rozmowa w trybie pilnym) mogą odebrać paszporty osobiście.  Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą aż do chwili otrzymania paszportu z wizą.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-loc-passportcollection.asp

Zmiana punktu odbioru paszportu

Punkt odbioru dokumentów mozna zmienić za pośrednictwem internetu (do godziny 23:59 w dniu rozmowy z konsulem) lub poprzez infolinię.

Uwaga: Po przyznaniu wizy paszport będzie można odebrać w punkcie odbioru dokumentów TNT. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Jednakże TNT będzie przechowywało Państwa paszport tylko przez 9 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym otrzymacie Państwo potwierdzenie, że paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie może spowodować opóźnienie w otrzymaniu przez Państwa paszportu.

Opcje śledzenia przesyłki paszportu

Dostępnych jest kilka opcji śledzenia przesyłki.

E-mail: Proszę wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w temacie i/lub treści podając prawidłowy numer paszportu, dokładnie taki jak przy umawianiu spotkania. Proszę nie wprowadzać dodatkowego tekstu. Otrzymają Państwo automatyczną wiadomość zwrotną o statusie przesyłki.

Online: Zlokalizowanie paszportu przez internet jest możliwe tutaj.

Czat i telefon: Można zlokalizować paszport za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta poprzez czat lub telefon. Dane kontaktowe do telefonicznego biura obsługi klienta oraz pełny opis świadczonych usług, w tym godziny pracy, podano tutaj.

Dokumenty wymagane przy odbiorze paszportu

Aby odebrać paszport, należy przedłożyć oryginał (a nie kserokopię) dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zalecamy również zabranie ze sobą kopii pisma potwierdzającego umówienie się na spotkanie.

Jeśli paszport odbiera w punkcie odbioru dokumentów osoba upoważniona, wówczas, nawet jeśli jest to członek rodziny, osoba taka musi przedłożyć:

 • oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości,
 • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem właściciela paszportu,
 • upoważnienie podpisane przez właściciela paszportu uprawniające daną osobę do odbioru paszportu. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej zgodne z dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
 2. imię i nazwisko właściciela paszportu.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę ma mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun obecny przy odbiorze paszportu musi okazać swój dokument tożsamości ze zdjęciem. Następujące dokumenty są wymagane:

 • Kserokopia paszportu osoby nieletniej w celu weryfikacji. Jeśli jest to niemożliwe, proszę przynieść akt urodzenia osoby nieletniej lub dokument tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: w przypadku grup / rodzin wystarczy jedno upoważnienie z wymaganymi informacjami dla każdej osoby ubiegającej się o wizę.

Przy odbiorze paszportu prosimy o dokładne sprawdzenie imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru paszportu oraz kategorii wizowej na wizie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z konsulatem, w którym wiza została wydana (Warszawa – 22 504 2000, Kraków – 12 424 5107)

-----------------------------------------------------------

Szczegóły:

Orbisan Polskie Biuro Podróży

Ul. Mickiewicza 16, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 15 822 62 49, 15 822 25 13

 

TOP